Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

Właścicielem sklepu internetowego www.basic-shop.pl jest firma:
Basic-Shop Katarzyna Jałowiczor
ul. Długa 182, 43-419 Hażlach
NIP: 5482557518


§1 DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

 4. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.

 5. KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 8. SPRZEDAWCA– Basic-Shop Katarzyna Jałowiczor ul. Długa 182, 43-419 Hażlach NIP 5482557518.

 9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 10. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy (dalej zwany„Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej zwany „Regulamin”).

 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 3. Towary dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 4. Przez wadę fizyczną rozumieć należy każdą niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.
  W szczególności rzecz jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, która rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta; została wydana Klientowi w stanie niezupełnym.

 5. Przez wadę prawną należy rozumieć sytuację, w której rzecz sprzedawana stanowi własność do osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto w polskich złotych (zawierają podatek VAT).

§3 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej sklepu.

 2. Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy sprzedaży oraz akceptację niniejszego Regulaminu.

 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta oraz odbiorcy towaru. Przyjęcie zamówienia potwierdzane jest przez sklep meilem. Sklep ma prawo odmówić zmówienia, ograniczyć sposób płatności lub zażądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do poprawności danych lub sposobu zapłaty.

 4. W momencie złożenia zamówienia wiążące są dla stron informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze (tj. cena, charakterystyka towaru, jego cechy, termin i sposób dostawy).

 5. Informacje znajdujące się na stronie www.basic-shop.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składający zamówienia składa zaproszenie do zawarcia umowy zakupu określonego towaru w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta.

 6. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy sprzedaży.

 7. Każde złożone w sklepie zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 8. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

§4 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Klient dokonuje płatności poprzez przelew bankowy, na wskazany numer rachunku bankowego Sklepu, który zostaje Klientowi wskazany przy składaniu zamówienia lub znajduje się w zakładce „Płatności” na głównej stronie sklepu. Przelew można zrealizować przez Internet, w banku lub na Poczcie.

 2. Ceny przesyłek określone są w zakładce „Zasady wysyłki”.

 3. Warunkiem wysyłki/wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 4. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty na konto (w przypadku przedpłaty).

 5. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.

 6. W przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy odbiorze towaru.

§5 WYSYŁKA TOWARU

Wysyłka towaru następuję w ciągu 1-6 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu.

§6 REKLAMACJE

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru tj. paragonu fiskalnego, faktury VAT lub potwierdzenia zamówienia.

 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Sprzedaży Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar z dokładnym opisem niezgodności/braków.

 3. Wszelkie reklamacje należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletne w stanie nie naruszonym na adres sklepu: Basic-Shop Katarzyna Jałowiczor ul. Długa 182, 43-419 Hażlach wraz z dołączonym opisem niezgodności.

 4. Sklep ustosunkuje się w terminie do 14 dniu od otrzymania zwrotu wraz z opisem niezgodności do reklamacji. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii, o czym Klient zostanie poinformowany.

 5. W momencie uzasadnionej reklamacji realizacja wysyłki nowego towaru następuje na koszt Sklepu.

 6. Indywidualne ustawienia monitora komputera powodujące wyświetlanie błędnych informacji (np. kolorów) nie mogą być podstawą reklamacji.

 7. Uprawnienia Klienta do skorzystania z prawa rękojmi (złożenia reklamacji) wygasają z upływem dwóch lat od dnia odebrania przez Klienta towaru.

 8. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt, nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku Dz. U. 2014 poz. 827, Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres: sklep@basic-shop.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Basic-Shop Katarzyna Jałowiczor ul. Długa 182, 43-419 Hażlach.

 3. Zwrot zakupionego w Sklepie towaru powinien nastąpić w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty związane ze zwrotem zakupionego towaru ponosi Klient.

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu. Sprzedawca, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

 5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

§8 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu w szczególności zdjęć, opisów towarów bez zgody Sklepu wyrażonej co najmniej w formie wiadomości e-mail.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów Sprzedaży zwartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu